Tầm nhìn và sứ mệnh

 

logistic
 

I. Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ logsitics hàng đầu tại Việt Nam

II. Sứ mệnh

Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp phù hợp với các nhu cầu đặc thù của khách hàng.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second