Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp

Tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng. Xây dựng sự phát triển bền vững cho Công ty thông qua hợp tác cùng có lợi và tôn trọng lợi ích chung.

Chính trực 
Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tuân thủ 
Tuân thủ luật pháp, quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.


logistic corevalues

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second